1-آزمون میان ترم در س حسابداری دولتی در تاریخ 20/2/94 یکشنبه ساعت 11 -9با  

استاد حقیقی برگزار می گردد.(مدیریت دولتی) 2-آزمون میان ترم حسابرسی وحسابداری  

دولتی در تاریخ 20/2/94 یکشنبه ساعت 11 -9با استاد حقیقی برگزار می گردد. 

(حسابداری) فصول آزمون کل کتاب به غیر از فصل 4 می باشد.تاريخ : دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ | 12:29 | نویسنده : مهسا جلالی |
آزمون میان ترم زبان تخصصی 1و2 رشته حسابداری از 6 فصل اول در روز پنجشنبه 10/2/94  

ساعت 9صبح با استاد محمدی برگزار می گردد.تاريخ : دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ | 12:26 | نویسنده : مهسا جلالی |
آزمون میان ترم مدیریت رفتار سازمانی ، ساعت 30/8 ، روش (مبانی)تحقیق در مدیریت ساعت 30/10 ،  

مدیریت استراتزیک ساعت 13 تا 14 ، کنترل کیفیت اماری ساعت 14تا 15 تاریخ 22/02/94 با  

استاد صفوی رادبرگزارمیگردد.تاريخ : دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ | 12:24 | نویسنده : مهسا جلالی |
آزمون میان ترم حسابداری میانه 2 ساعت 1 تا 3 تاریخ 27/02/94 با استاد حقیقی برگزار میگردد.تاريخ : دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ | 12:22 | نویسنده : مهسا جلالی |
آزمون میان ترم بازاریابی بین الملل پنجشنبه 17/02/94 در ساعت کلاسی با استاد  
 
کاظم پور برگزار میگردد.


تاريخ : جمعه ۴ اردیبهشت۱۳۹۴ | 13:48 | نویسنده : مهسا جلالی |
میان ترم مبانی مدیریت دولتی یک تا آخر بخش 3 تاریخ 08/02/94 مبانی مدیریت دولتی 2  
 
تا آخر بخش8 در تاریخ 08/02/94 با خانم دودانگه برگزار میگردد 
 


تاريخ : جمعه ۴ اردیبهشت۱۳۹۴ | 13:47 | نویسنده : مهسا جلالی |
آزمون میان ترم پول و ارز و بانکداری از اول تا ص 190 تاریخ 15/02/94 مالیه عمومی تا  
 
ص 136تاریخ 15/02/94 با جناب آقای استاد کاظمی برگزارمیگردد.


تاريخ : جمعه ۴ اردیبهشت۱۳۹۴ | 13:45 | نویسنده : مهسا جلالی |
آزمون میان ترم درس اقتصاد کلان، مربوط به رشته های مدیریت، حسابداری، با استاد امامی 
  
ساعت 30/8 تاریخ 08/02/94 بر گزار میگردد.  


تاريخ : جمعه ۴ اردیبهشت۱۳۹۴ | 13:41 | نویسنده : مهسا جلالی |
آزمون میان ترم زبان تخصصی 1 برای مدیریت دولتی از سه فصل اول ساعت 30/8 به  

تاریخ 16/02/94زبان  تخصصی 2 رشته مدیریت دولتی از دو فصل اول ساعت 10 به  

تاریخ 16/02/94 زبان تخصصی 3 برای مدیریت  دولتی  از دو فصل اول ساعت 10  

تاریخ 16/02/94 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت از 5 فصل اول ساعت 2  

تاریخ 16/02/94 برگزار می گردد.تاريخ : جمعه ۴ اردیبهشت۱۳۹۴ | 13:36 | نویسنده : مهسا جلالی |
آزمون میان ترم آمار و کاربرد آن در مدیریت از 4 فصل اول ساعت30/2 تاریخ 28/02/94 با استاد  
 
موسی زاده برگزار میگردد.


تاريخ : جمعه ۴ اردیبهشت۱۳۹۴ | 13:33 | نویسنده : مهسا جلالی |
آزمون زبان عمومی مجموعه مدیریت 5 فصل اول ساعت 30/8 ،و زبان تخصصی 2  
 
مدیریت بازرگانی از سه فصل اول ساعت 30/11 بتاریخ 23/02/94 با استاد اسکندری برگزار میگردد.


تاريخ : جمعه ۴ اردیبهشت۱۳۹۴ | 13:31 | نویسنده : مهسا جلالی |
آزمون میان ترم حسابداری صنعتی 3 پنج شنبه تاریخ 10/02/94 ساعت 15/8 ،  
 
مدیریت مالی 2 10/02/94 ساعت 9/45 وحسابداری پیشرفته 1 ساعت 30/8 تاریخ 17/02/94  
 
با استاد جانعلی زاده برگزار میگردد.


تاريخ : جمعه ۴ اردیبهشت۱۳۹۴ | 13:30 | نویسنده : مهسا جلالی |
میان ترم بازاریابی و مدیریت بازار ساعت 30/8 تاریخ 17/02/94 با استاد کاظم پور برگزارمیگردد.


تاريخ : جمعه ۴ اردیبهشت۱۳۹۴ | 13:29 | نویسنده : مهسا جلالی |
امتحان میان ترم حسابرسی 2 از فصول 2-4-6-8-11 مورخه 13/02/94 ساعت 13  
 
حسابداری مالیاتی از فصول 3/5/8/9/11 مورخه 14/02/94 ساعت 13  
 
صنعتی 2 از فصول 1/2/4/5 مورخه 15/02/94 ساعت 13  
 
میانه 1 از فصول 5/6/7/8/9 مورخه 16/02/94 ساعت 13 با استاد خلج بزگزار خواهد شد.


تاريخ : جمعه ۲۸ فروردین۱۳۹۴ | 12:29 | نویسنده : مهسا جلالی |
آزمون میان ترم درس آمارو کاربرد در مدیریت صنعتی ، آمار و کاربرد در مدیریت بازر گانی و  

آمار 2 مربوط به تمام گرایش ها ساعت 45/12 تاریخ 08/02/94 با استاد امامی برگزار میگردد.تاريخ : جمعه ۲۸ فروردین۱۳۹۴ | 12:23 | نویسنده : مهسا جلالی |
آزمون میان ترم مبانی سازمان و مدیریت از اول کتاب تا ص 234 تاریخ 01/02/ 94 ساعت 15    

اقتصاد خرد از اول کتاب تا ص 151 ساعت 15 تاریخ 15/02/94  

بودجه رشته مدیریت دولتی از اول کتاب تا ص 124 تارخ 15/02/94 ساعت 14  

بودجه رشته مدیریت بازرگانی از کل کتاب  

بودجه ریزی عملیاتی ساعت 14 تاریخ 15/02/94 با استاد علی اصغری بر گزار میگرددتاريخ : جمعه ۲۸ فروردین۱۳۹۴ | 12:19 | نویسنده : مهسا جلالی |
آزمون میان ترم مدیریت سیتم های اطلاعات ، رشته دولتی ، از اول کتاب تا ص 165  
 
مدیریت اطلاعات رشته بازرگانی از اول کتاب تا ص 142 ساعت 14 تاریخ 01/02/94 با استاد  
 
علی اصغری بر گزار میگردد .


تاريخ : جمعه ۲۸ فروردین۱۳۹۴ | 12:19 | نویسنده : مهسا جلالی |
امتحان میانترم درس حسابرسی 1 با سرکار خانم استاد خلج در تاریخ 94/2/19 از  

فصل های 8-5-4-2 ساعت 13 برگزار می گردد.تاريخ : جمعه ۲۸ فروردین۱۳۹۴ | 11:49 | نویسنده : مهسا جلالی |
امتحان میانترم درس صنعتی 1 با جناب آقای استاد محمدی در تاریخ 94/2/16 برگزار می گردد.تاريخ : جمعه ۲۸ فروردین۱۳۹۴ | 11:34 | نویسنده : مهسا جلالی |
امتحان میان ترم درس تحقیق در عملیات 1 باجناب آقای استاد قربانخانی در تاریخ 94/2/16  

برگزار میگردد.

ضمنا امتحان از دروس ارائه شده در کلاس می باشد.تاريخ : شنبه ۲۲ فروردین۱۳۹۴ | 18:54 | نویسنده : مهسا جلالی |